Begroting 2020

6 Financiën

Ontwikkelingen

Kadernota, zomerrapportage en meicirculaire
Bij de Kadernota werd duidelijk dat de tekorten uit de jaarrekening 2018 een zodanig karakter hebben dat deze ook in alle volgende jaren tot begrotingstekorten leiden, dit beeld is bij de zomernota bevestigd. Met het treffen van (vooral) incidentele maatregelen trachten we het tekort voor 2019 te beperken tot € 2,5 miljoen. Al deze ontwikkelingen leiden tot een verslechtering van de totale financiële positie die in deze begroting zichtbaar is.

De meicirculaire 2019 was nog niet in de kadernota verwerkt. De effecten daarvan zijn afzonderlijk met de raad gedeeld. Duidelijk is dat de algemene uitkering geen stijging laat zien waarmee de begrotingstekorten kunnen worden teruggedrongen.

Belastingen
De vergroening van de maatschappij wordt gestimuleerd door belastingmaatregelen.