Begroting 2020

6 Financiën

Ambities

  • Een sluitend meerjarig perspectief;
  • De kengetallen zoals opgenomen in het onderdeel “Financiële positie van de Financiële Begroting” vallen onder de categorie minst risicovol;
  • De tarieven voor afvalstoffenheffing en de rioolrechten zijn 100% kostendekkend;
  • De OZB stijgt met maximaal het inflatiepercentage.