Begroting 2020

7 Overhead

Toelichting op de bezuinigingen

Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.

Binnen het project Rheden Financieel Stabiel is een gros aan maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op de Bedrijfsvoering. Daarbij is nadrukkelijk gezocht naar maatregelen waarbij de werkwijze kan worden aangepast of waarbij er sprake is van versobering, uitstel van werkzaamheden, anders inrichten en efficiënter werken.
Deze exercitie is over alle producten heen onderzocht. Medewerkers hebben daarbij zelf ook een gros aan maatregelen naar voren gebracht. Voorbeelden van de opgevoerde maatregelen zijn het aantal fysieke werk- en publiekslocaties terug te brengen. Ook wordt op onderdelen voorgesteld een aantal werkprocessen meer dan tot op heden ‘lean’ in te richten. Opnieuw wordt er ingezet op verbetering van een aantal werkprocessen en vermindering van bijvoorbeeld overdrachtsmomenten. Voorts wordt ingezet op een optimalisatie van de interne (netwerk)organisatie. Daarbij wordt gekeken naar welke interne hulpstructuren afgebouwd kunnen worden, welke werkzaamheden anders kunnen worden aangestuurd en ingericht. Ook wordt op basis van de uitgevoerde benchmark in het jaar 2022 en verder een afbouw van de formatie in het team Toegang voorzien, als gevolg van de anderzijds getroffen maatregelen op dat vlak. Met al deze maatregelen zal er sprake zijn van een substantiële reductie van de formatie van 15fte, (inclusief toegang). Deze trachten we de komende jaren zoveel als mogelijk middels natuurlijke verloop en verschuiving van formatie en vermindering van inhuur te realiseren. Mogelijk treden er frictiekosten op.

7. Overhead

(x € 1.000)

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Werkwijze aanpassen

89

354

634

758

138 Minder inhuur via bemiddelingsbureaus

15

20

20

20

130 Verminderen van hardcopy communicatie-middelen

5

5

5

5

132 Verlagen budget overige kosten Strategie 25%

8

8

8

8

133 Verminderen formatie ambtelijk secretaris OR met 0,2 fte

0

0

0

10

134 Versobering facilitaire zaken 25%

11

11

11

11

135 Werkprocessen 'lean' inrichten

0

70

140

210

136 Huisvesting medewerkers

0

0

30

74

131 Optimaliseren netwerkorganisatie

0

190

370

370

129 Connectie: minder producten afnemen

50

50

50

50

Totaal 7. Overhead

89

354

634

758